Kominictví a kominík

Kominík Rakovník

Další velmi významná činnost jsou kominické práce. Kominické práce se řídí NV 91/2010 Sb., kdy se jedná především o čištění komínů, kontrolu komínů, čištění kouřovodů, revizi spalinových cest a kontrolu těchto spalinových cest respektive kontrolu komínů. Tyto kontroly zahrnují posouzení hořlavé stavební konstrukce z hlediska bezpečného umístění, použitého materiálu a pkoředmětu návaznosti na kompletní konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv. Dále zahrnují posouzení komína v návaznosti na jeho požární bezpečnost a také schopnost provozu. Posuzuje se, zda existuje volný a bezpečný přístup ke komínu. Bezpečný přístup musí být také k vymetacím, čistícím a kontrolním místům daného komínu. Dále se posuzuje existence bezpečnosti stavby z hlediska požární ochrany a technický stav.

Než dojde k uvedení spalinové cesty do provozu, musí projít spalinová cesta revizí, respektive se jedná o revizi komínů. Tyto revize se tedy provádějí před uvedením do provozu, po stavebních úpravách, pokud dojde ke změně paliva či spotřebiče paliv. Revize komínu se také provádí před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, dále také požáru komínu nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě. Pokud existuje podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě, provede se také revize komínu.